റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Tax Benefits on Preventive Check-Ups
ജൂൺ 15, 2021

പ്രിവന്‍റീവ് മെഡിക്കൽ ചെക്ക്-അപ്പുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ

നിരന്തരം പരിണമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങള്‍ക്ക് ചികിത്സ നല്‍കാന്‍ ഇക്കാലത്തെ മെഡിക്കൽ പുരോഗതി പ്രാപ്തമാണ്. ഈ ചികിത്സകൾ ചെലവേറിയതാകാം, നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാക്കാം. ഹെൽത്ത്കെയർ ചികിത്സകളുടെ ചെലവ് നേരിടാന്‍, ഒരു ബാക്കപ്പ് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ പ്ലാനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നീക്കിവെച്ച പണത്തിന്‍റെ വലിയ ഭാഗം ഉൾപ്പെടും. ഇത് യുക്തിരഹിതമായി തോന്നുമെങ്കിലും, അപ്രതീക്ഷിത രോഗങ്ങൾക്ക് കവറേജ് ലഭിക്കാന്‍ മികച്ച മാർഗമാണ് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ്. ബാക്കപ്പ് പ്ലാനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പുറമെ, ചെലവേറിയ മെഡിക്കൽ ചികിത്സക്ക് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക പരിരക്ഷ നല്‍കാന്‍ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ സഹായിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പണപ്പെരുപ്പം നേരിടാനും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ കരിയറിന്‍റെ ആരംഭത്തിൽ വാങ്ങിയ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ ഒരു കുടുംബം ആയിക്കഴിയുമ്പോള്‍ മതിയാകില്ല. വാങ്ങുമ്പോഴാണ് അത് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് കാലാകാലങ്ങളിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ പോളിസി ആനുകൂല്യങ്ങൾ. മെറ്റേണിറ്റി കവറേജ്, ഗുരുതര രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള പ്ലാനുകൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്ന, നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള പല മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളില്‍ ഈ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ ലഭ്യമാണ്. അതിന് പുറമെ, നികുതി ബാധ്യത കണക്കാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊത്തം വരുമാനത്തിൽ കിഴിവ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളുടെ നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

പല മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിവിധ പ്ലാനുകൾ വാങ്ങാൻ കഴിയും, ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ എല്ലാം നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് യോഗ്യമാണ്. ആദായ നികുതി നിയമത്തിന്‍റെ സെക്ഷൻ 80ഡി പ്രകാരം, 1961. ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾക്ക് അടച്ച പ്രീമിയത്തിന്‍റെ കിഴിവ് അനുവദിക്കുന്നു. പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളും ഉൾപ്പെടുന്ന ആശ്രിതർക്കും. ഗുണഭോക്താവ് ആശ്രിതനായാലും അല്ലെങ്കിലും കിഴിവ് ലഭിക്കുന്നതിനാല്‍, കിഴിവിന്‍റെ തുക ഗുണഭോക്താവിന്‍റെ പ്രായം അടിസ്ഥാനമാക്കി ആണ്. പ്രാഥമിക പോളിസി ഉടമ, അതായത് നിങ്ങളും ജീവിതപങ്കാളിയും കുട്ടികളും 60 വയസ്സില്‍ താഴെ ആയിരിക്കുമ്പോള്‍, ₹ 25,000 കിഴിവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും അതേ ആനുകൂല്യ തുക ലഭ്യമാണ്, ഇന്‍ഷ്വേര്‍ഡ് വ്യക്തി വ്യക്തിഗത അഥവാ  ഫാമിലി ഹെല്‍ത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ. മേൽപ്പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ മുതിർന്ന പൗരന്മാരായി (60 വയസ്സിന് മുകളിൽ) തരംതിരിച്ചാൽ, അടച്ച പ്രീമിയത്തില്‍ ഈ കിഴിവ് ₹ 50,000 വരെ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്കോ ജീവിതപങ്കാളിക്കോ 60 വയസ്സിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ അതേ വർദ്ധിപ്പിച്ച കിഴിവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഇത് താഴെയുള്ള പട്ടികയിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നു -
ഇതിനായുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി സ്വയം, ജീവിതപങ്കാളി, കുട്ടികൾ എന്നിവർക്കുള്ള കിഴിവ് മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള കിഴിവ് പരമാവധി കിഴിവ്
സ്വയം, ജീവിതപങ്കാളി, കുട്ടികൾ (എല്ലാവരും 60 വയസ്സിന് താഴെ) ₹ 25,000 - ₹ 25,000
സ്വയം, ജീവിതപങ്കാളി, കുട്ടികൾ, മാതാപിതാക്കൾ, എല്ലാവരും 60 വയസ്സില്‍ താഴെ ₹ 25,000 ₹ 25,000 ₹ 50,000
സ്വയം, ജീവിതപങ്കാളി, 60 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളും, മുതിർന്ന പൗരന്മാരായി തരംതിരിച്ച മാതാപിതാക്കളും ₹ 25,000 ₹ 50,000 ₹ 75,000
സ്വയം, ജീവിതപങ്കാളി, കുട്ടികൾ, മാതാപിതാക്കൾ എന്നിവരെല്ലാം മുതിർന്ന പൗരന്മാരായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ₹ 50,000 ₹ 50,000 ₹ 1,00,000

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളിൽ പ്രിവന്‍റീവ് ഹെൽത്ത് ചെക്ക്-അപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുമോ?

മേൽപ്പറഞ്ഞ പരിധിയിൽ പ്രിവന്‍റീവ് ഹെൽത്ത് ചെക്ക്-അപ്പിനായുള്ള ₹ 5,000 സബ്-ലിമിറ്റ് ഉൾപ്പെടുന്നു. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ രോഗനിർണ്ണയം നടത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് പ്രിവന്‍റീവ് ഹെൽത്ത് ചെക്ക്-അപ്പ്, അതിനാൽ ചികിത്സ ആവശ്യമെങ്കിൽ, പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഇതിലൂടെ, സ്വയം പരിശോധിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ലാഭിക്കാം. ചില ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളിൽ പ്രിവന്‍റീവ് ഹെൽത്ത് പരിശോധനക്കുള്ള കവറേജ് ഉൾപ്പെടുന്നു, അത് ഫിസിഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഡോക്ടര്‍ നടത്തുന്ന പതിവ് ചെക്ക്-അപ്പ് ആണ്. ചില ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളിൽ ദീർഘകാല ഗുരുതര രോഗങ്ങളുടെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള പതിവ് പരിശോധനകൾ നടത്താനുള്ള സൗകര്യവും ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രിവന്‍റീവ് ഹെൽത്ത് ചെക്ക്-അപ്പിന്‍റെ നികുതി ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിന്, ആ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെലവ് ഉണ്ടാകണം. മാത്രമല്ല, സംഘടിത ബാങ്കിംഗ് ചാനലുകൾ വഴി നിർബന്ധമായും പണമടയ്ക്കേണ്ട ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, പണമായി അടച്ചാൽ ഈ ചെലവിന്‍റെ കിഴിവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിന്‍റെയും പ്രിവന്‍റീവ് ഹെൽത്ത് ചെക്ക്-അപ്പ് സൗകര്യത്തിന്‍റെയും നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വിവരങ്ങൾ നികുതി ലാഭിക്കാനും കാലാകാലങ്ങളിൽ പരിശോധിക്കാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. എന്നാല്‍, ടാക്സ് സേവിംഗ് ഒരു അധിക ആനുകൂല്യമാണ്, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയ്ക്കുള്ള പ്രാഥമിക ഉദ്ദേശ്യം മെഡിക്കൽ ചികിത്സകൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക ബാക്കപ്പ് ഉറപ്പാക്കുകയാണ്. അതിനാൽ, നന്നായി താരതമ്യം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കായുള്ള മികച്ച പ്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിൽപ്പന ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി വിവരം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 0 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 0

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്