റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
What Is Hospital Daily Cash Benefit In Health Insurance?
മാർച്ച്‎ 5, 2021

ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെയ്‌ലി ക്യാഷ് ഇൻഷുറൻസ് എന്നാൽ എന്താണ്?

നിങ്ങൾ എത്ര ഉയർന്ന മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് തിരഞ്ഞെടുത്താലും, ആ പോളിസിയിൽ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ധാരാളം ചെലവുകൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. ഇത് ആത്യന്തികമായി ഇൻഷുറൻസ് റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യാത്ത ഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ബില്ലുകൾക്കെതിരെ ക്ലെയിമുകൾ നൽകുന്നതിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ലംപ്സം ക്യാഷ് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പോളിസി ഉണ്ടെങ്കിലോ? എന്താണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ക്യാഷ് ഇൻഷുറൻസ് എന്നറിയുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകും.

ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെയ്‌ലി ക്യാഷ് ഇൻഷുറൻസ് എന്നാൽ എന്താണ്?

ഹോസ്പിറ്റൽ ക്യാഷ് ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ പോളിസി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത തുക നൽകും. യഥാർത്ഥ ബിൽ തുക എന്തായിരുന്നാലും ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെയ്‌ലി ക്യാഷ് ബെനിഫിറ്റ് നൽകും, ബില്ലുകൾ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ പോളിസി അനുസരിച്ച് ഇൻഷുറൻസ് തുക പ്രതിദിനം രൂ. 1000 മുതൽ രൂ. 5000 വരെ ആകാം.

ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെയ്‌ലി ക്യാഷ് ബെനിഫിറ്റിന് കീഴിൽ ക്ലെയിം സമർപ്പിക്കാൻ എന്താണ് വേണ്ടത്?

ഉണ്ടാകുന്ന യഥാർത്ഥ ചാർജുകളുടെ തുക ആവശ്യമില്ല, ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെയ്‌ലി ക്യാഷ് ക്ലെയിം നിബന്ധന എന്താണ്? ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു:
  1. a) നിങ്ങളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതിന്‍റെ പ്രൂഫ് ആകുന്ന ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ
  2. b) നിങ്ങളെ എത്ര നാൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തുവെന്നും, എപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തുവെന്നും തെളിയിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ.

ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെയ്‌ലി ക്യാഷ് ഇൻഷുറൻസിന് കീഴിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ വ്യവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

  • ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ കാലയളവ്

മിക്ക പോളിസികൾക്കും പോളിസി അനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞത് 24 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 48 മണിക്കൂർ നേരം പോളിസി ഉടമയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കണം. ഡിസ്ചാർജ്ജ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം വരെ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഓരോ ദിവസത്തിനും നിശ്ചിത തുക ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.
  • ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന് പരിധി

ഈ ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകുന്ന പരമാവധി ദിവസം 30 ദിവസം മുതൽ 60 വരെ അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് 90 ദിവസ വരെ ആയിരിക്കും. ഈ നിബന്ധനകൾ പോളിസിയിൽ വ്യക്തമായി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  • പോളിസിയിലെ ഒഴിവാക്കലുകൾ

ചില തരം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനുകളും ചെലവുകളും ഈ പോളിസിയിൽ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. സാധാരണയായി, ഡേകെയർ പോലുള്ള ചെലവുകൾ പോളിസിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു.
  • വെയിറ്റിംഗ് പിരീഡ്

നിങ്ങൾക്ക് ക്ലെയിം സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാലയളവാണ് വെയ്റ്റിംഗ് പിരീഡ് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് കീഴിൽ. വെയ്റ്റിംഗ് പിരീഡ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മാത്രമാണ് ക്ലെയിമുകൾ സ്വീകരിക്കുക. എല്ലാ പോളിസികൾക്കും ഈ നിബന്ധന ഇല്ലെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിലെ ഹോസ്പിറ്റൽ ക്യാഷ് ബെനഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കുക
  • മുൻകൂർ നിലവിലുള്ള രോഗം

ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെയ്‌ലി ക്യാഷ് ബെനഫിറ്റിന് മുൻകൂർ ഹെൽത്ത് ചെക്ക്-അപ്പ് ആവശ്യമില്ല, എന്നാൽ പൂർണ്ണമായ, ശരിയായ വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൽ നിലവിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് ഈ പോളിസിക്ക് കീഴിൽ പരിരക്ഷ ലഭിച്ചേക്കില്ല. രോഗങ്ങളുടെ പരിരക്ഷ മുൻകൂട്ടി പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.
  • ഡിഡക്റ്റബിൾ ക്ലോസ്

ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അടയ്‌ക്കേണ്ട തുകയാണ് ഡിഡക്റ്റബിൾ ഇൻഷ്വേർഡ് തുക from the insurance company. A deductible of 24 hours is generally made applicable on all policies related to a hospital cash benefit.

ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെയ്‌ലി ക്യാഷ് പോളിസി എടുക്കുന്നതിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ

സ്റ്റാൻഡേർഡ് തുക

ഹോസ്പിറ്റൽ ക്യാഷ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധം എന്താണ്? ബില്ലിന്‍റെ തുക എന്തായിരുന്നാലും ഉത്തരം, ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് തുക ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി തിരികെ നൽകുന്നു എന്നതാണ്. ആവശ്യമനുസരിച്ച് ലഭിച്ച തുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആർക്കും ഉത്തരം നൽകേണ്ടതില്ല.

നോ ക്ലെയിം ബോണസ്

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ നോ ക്ലെയിം ബോണസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഇതിൻ പ്രകാരം മുൻ വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും ക്ലെയിം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രീമിയം പേമെന്‍റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് നൽകുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെയ്‌ലി ക്യാഷ് പോളിസി ഉണ്ടെങ്കിൽ, തുക നിസ്സാരമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോളിസിക്ക് കീഴിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ പ്രധാന ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ നോ ക്ലെയിം ബോണസിന്‍റെ ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

നികുതി ആനുകൂല്യം

ഹെൽത്തിന് എടുത്ത ഇൻഷുറൻസിനായി കിഴിവ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സെക്ഷൻ 80D നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. സാധാരണ പൗരന്മാർക്ക് രൂ. 25000 വരെയും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് രൂ. 30000 വരെയും കിഴിവ് എന്ന നിലയിൽ ടാക്സ് പ്ലാനിംഗിനുള്ള മാർഗ്ഗമായി ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.

ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെയ്‌ലി ക്യാഷ് ബെനിഫിറ്റ് പരിമിതികൾ

ഈ പോളിസിക്കുള്ള ഏക പരിമിതി നിശ്ചിത പ്രായപരിധി വരെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ പോളിസി ലഭ്യമാകുക എന്നതാണ്. ഈ പരിധി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും, എന്നാൽ പൊതുവെ, പരിധി 45 മുതൽ 55 വയസ് വരെയാണ്.

പോളിസി ഉടമയെ ഐസിയു-വിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിലെ ഹോസ്പിറ്റൽ ക്യാഷ് ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ്?

പോളിസി ഉടമയെ ഐസിയു-വിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ, ചെലവ് വലുതായിരിക്കും, അതിനാൽ ഈ പോളിസി ഉയർന്ന പരിരക്ഷയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. സാധാരണയായി, ഐസിയു ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷന്‍റെ സാഹചര്യത്തിൽ ദിവസേനയുള്ള പരിരക്ഷ തുക ഇരട്ടിയാകുന്നു.

പതിവ് ചോദ്യങ്ങള്‍:

1."എനിക്ക് ഒരേ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷന് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസും ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെയ്‌ലി ക്യാഷ് ഇൻഷുറൻസും ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?" അസീം ചോദിക്കുന്നു

അതെ, ഒരേ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പരിരക്ഷിത ചെലവ് നിറവേറ്റി തരുമ്പോൾ, അടുത്തത് നിശ്ചിത തുക നൽകും.

2.മാതൃ പരിചരണത്തിനും പ്രസവത്തിനും ഡെയ്‌ലി ക്യാഷ് ബെനഫിറ്റ് പോളിസി ബാധകമാണോ?

ഇത് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത പോളിസിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. പോളിസി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

3."ബൈപാസ്, ക്യാൻസർ, വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ ശസ്ത്രക്രിയകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷന് എനിക്ക് ഡെയ്‌ലി ക്യാഷ് ബെനഫിറ്റ് ലഭിക്കുമോ?" രാജീവ് ചോദിക്കുന്നു

ഇല്ല, സാധാരണയായി ഇവ ഇതിന് കീഴിൽ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ് ഇൻഷൂറൻസ്. എന്നിരുന്നാലും, അത്തരം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനും ചില പോളിസികൾ ഉണ്ട്. അതിനാൽ പോളിസി ശരിയായി വായിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.   *സാധാരണ ടി&സി ബാധകം ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്