റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
What Is Sum Insured In Health Insurance?
മാർച്ച്‎ 30, 2021

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിലെ ഇൻഷ്വേർഡ് തുക എത്രയാണ്?

ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾക്ക് ലളിതമായി തോന്നാമെങ്കിലും സങ്കീർണ്ണമായ അർത്ഥമുള്ള നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടായേക്കാം, പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഈ നിബന്ധനകളുടെ ശരിയായ പൊരുൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പോളിസി ഉടമയാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരാൾ ഉത്തരം നൽകേണ്ട പ്രാരംഭ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് അയാൾക്ക് എത്ര കവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷ്വേർഡ് തുക ആവശ്യമാണ് എന്നതാണ്? എന്നാൽ അതിനായി, പോളിസി എടുക്കുന്നയാളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചോദ്യം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൽ ഇൻഷ്വേർഡ് തുക എത്രയാണ് എന്നതാണ്? മാത്രമല്ല, വിശദാംശങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൻഷ്വേർഡ് തുകയുടെ അർത്ഥം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻഷ്വേർഡ് തുക എന്നാൽ നഷ്ടമോ തകരാറോ സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് നൽകുന്ന പരമാവധി തുകയാണ് ഇൻഷ്വേർഡ് തുക എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ചിലപ്പോൾ, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന് കീഴിലെ പരമാവധി കവറേജ് എന്നും വിളിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ നിങ്ങളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആനുകൂല്യം പ്രകടമായും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ദാതാവ് ഇൻഷ്വേർഡ് തുക വരെയുള്ള മുഴുവൻ തുകയും നൽകുന്നതാണ്. യഥാർത്ഥ ചെലവുകൾ ഇൻഷ്വേർഡ് തുകയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, അധിക തുക പോളിസി ഉടമ വഹിക്കേണ്ടതാണ്. ഉദാഹരണം: ശ്രീ രാഹുലിന് രൂ. 5 ലക്ഷം ഇൻഷ്വേർഡ് തുകയുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഇനി, അയാളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു, രൂ. 3.8 ലക്ഷം വരുന്ന ബില്ലുകൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു. ക്ലെയിം അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇനി, മറ്റൊരു കാരണത്താൽ, അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു, ഇത്തവണ ബിൽ രൂ. 2 ലക്ഷം ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി രൂ. 1.2 ലക്ഷം മാത്രമാണ് നൽകുക, ബാലൻസ് ശ്രീ രാഹുൽ സ്വയം വഹിക്കണം. പ്രീമിയം തുകയിൽ ഇൻഷ്വേർഡ് തുകയുടെ സ്വാധീനം എന്താണ്? ആകസ്മികമായി എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ നൽകാവുന്ന പരമാവധി നഷ്ടപരിഹാരമാണ് ഇൻഷ്വേർഡ് തുക ലഭ്യമാക്കുക. ഇൻഷുറൻസ് തുക കൂടുന്തോറും, ക്ലെയിം വയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നൽകുന്ന തുക കൂടുതലായിരിക്കും. അതിനാൽ, ഉയർന്ന ഇൻഷുറൻസ് തുകയ്ക്ക് അടയ്‌ക്കേണ്ട ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം തുക ഇത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അഷ്വേർഡ് തുകയും ഇൻഷ്വേർഡ് തുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അഷ്വേർഡ് തുകയും ഇൻഷ്വേർഡ് തുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പോളിസിയുടെ തികച്ചും സാങ്കേതികമായ ഘടകം. ഇപ്പോൾ, കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവ ഒന്നുതന്നെ ആണെന്ന് തോന്നും, എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരു പ്രത്യേക സംഭവം ഉണ്ടായാലും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും നൽകേണ്ട നിശ്ചിത തുകയാണ് അഷ്വേർഡ് തുക. അതേസമയം, ഒരു പ്രത്യേക സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നൽകുന്ന പരമാവധി തുകയാണ് ഇൻഷ്വേർഡ് തുക. അഷ്വേർഡ് തുക സാധാരണയായി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളിലാണ് കാണുക, ഇൻഷ്വേർഡ് തുക എന്നത് മിക്കവാറും ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലാത്ത പോളിസികളിലാണ് കാണുക. ഉചിതമായ ഇൻഷ്വേർഡ് തുകയുടെ പ്രാധാന്യം ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ പോലും, നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷാ ബോധം നൽകുന്നു, ആയുഷ്ക്കാല സമ്പാദ്യം ചികിത്സക്കായി തീർക്കേണ്ടി വരില്ല, ജീവിതത്തിന്‍റെ പിന്നീടുള്ള ഘട്ടങ്ങൾക്കായി പണം ബാക്കി ഉണ്ടായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷാബോധം നിങ്ങൾക്ക് മനഃസമാധാനം നൽകും, സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പല കാര്യങ്ങൾ മൂലം നിങ്ങൾ നിരന്തരമായ സമ്മർദ്ദത്തിൽ ആകുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ മെച്ചം വേറെന്താണ്. നിങ്ങൾ ഒരു ഫാമിലി ഫ്ലോട്ടർ പോളിസി എടുത്താൽ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മതിയായ ഇൻഷ്വേർഡ് തുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഒരേ കുടുംബത്തിലെ പല അംഗങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ, കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ സാമ്പത്തിക കാര്യം സങ്കീർണമാകും. ശരിയായ ഇൻഷ്വേർഡ് തുക എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം? പ്രായ ഘടകം ഇൻഷ്വേർഡ് തുക നിർണയിക്കുന്നതിൽ പ്രായം പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. വാർധക്യത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ രോഗം പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്, ഇൻഷ്വേർഡ് തുക വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. അതിനാൽ, എത്രയും നേരത്തെ ആരംഭിക്കുന്നുവോ അത്രയും നല്ലതെന്ന് പറയാം. നിലവിലെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി നോക്കി ഇൻഷ്വേർഡ് തുക തീരുമാനിക്കണം, കാരണം അവർക്കുള്ള ചില മുൻപേ നിലവിലുള്ള രോഗങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ പിരിമുറുക്കം മറ്റെന്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ദോഷകരമാണെന്ന വസ്തുത ഇപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിന് പുറമേ, മിക്ക ജോലികളും പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, മറ്റ് ചിലവ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രോഗം വരാനുള്ള റിസ്ക്ക് കൂട്ടും. ഇൻഷ്വേർഡ് തുക തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണക്കിലെടുക്കും. പതിവ് ചോദ്യങ്ങള്‍:
  1. ഇൻഷ്വേർഡ് തുകയ്ക്കുള്ളിൽ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തിൽ കവിഞ്ഞ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് പണം നൽകുമോ? ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഇൻഡെംനിറ്റി തത്വത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിനർത്ഥം പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമോ കുഴപ്പമോ സംഭവിച്ചാൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അത് നികത്താൻ ബാധ്യസ്ഥമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, പോളിസി ഉടമക്ക് ഈ പോളിസിയിൽ നിന്ന് ഒരു ആനുകൂല്യവും ലഭിക്കുന്നില്ല. പോളിസി ഉടമക്ക് മെഡിക്കൽ ചെലവുകളുടെയും ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷന്‍റെയും സാമ്പത്തിക ഭാരം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഈ പോളിസിയുടെ ലക്ഷ്യം.
  2. ഒരു വ്യക്തി നേരിട്ട് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഓൺലൈനിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്താൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? ഇതിൽ ഓൺലൈൻ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്‌ലൈൻ ആയാലും, പോളിസിയുടെ ഇൻഷ്വേർഡ് തുക, മറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ്, സാങ്കേതിക നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്നില്ല.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്