റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
IRDA Guidelines for Health Insurance Portability
മെയ് 31, 2021

IRDA ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോർട്ടബിലിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ വാങ്ങിയെന്നും അടുത്ത ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അസുഖം വന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നെന്നും കരുതുക. നിങ്ങൾ ചികിത്സാ ചെലവുകൾക്കായി ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ, പോളിസിയുടെ വ്യത്യസ്ത നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഉപയോഗിച്ച് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നിങ്ങളോട് ഓരോ ന്യായങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങി, ഇത് നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ സമയവും പ്രയത്നവും ചെലവാക്കി. അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ, Insurance Regulatory Development Authority of India (IRDAI) പോളിസി ഉടമകൾക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോർട്ടബിലിറ്റി മീഡിയം ഓഫർ ചെയ്യുന്നു, അതിലൂടെ അവർക്ക് മറ്റ് ചില ഇൻഷുറർമാരിലേക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ തങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി മാറ്റാൻ കഴിയും. ഈ പോസ്റ്റിൽ, നിങ്ങൾക്കായി IRDA ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോർട്ടബിലിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ലളിതമാക്കുന്നതാണ്, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പോളിസി മികച്ച ഇൻഷുറൻസ് ദാതാവിലേക്ക് പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

ഇന്ത്യയിലെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോർട്ടബിലിറ്റി വിശദമായി

Insurance Regulatory Development Authority of India (IRDAI) 2011-ൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോർട്ടബിലിറ്റി ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചു. അതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സേവനങ്ങളിൽ തൃപ്തിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മികച്ച ബദൽ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ദാതാവിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നതിന് വ്യക്തിഗത പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് അർഹതയുണ്ട്. പോർട്ടബിലിറ്റി പോളിസി ഉടമയെ ഇൻഷുറർ വിലകുറച്ച് കാണുന്നതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ സ്വന്തം മുൻഗണനകൾ അനുസരിച്ച് ഇൻഷുററെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

IRDA ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോർട്ടബിലിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോർട്ടബിലിറ്റിക്കുള്ള IRDA മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:
 1. അനുവദിച്ച പോളിസികൾ: ഒരു വ്യക്തിക്കോ കുടുംബത്തിനോ അവരുടെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പുതിയ ഇൻഷുററിലേക്ക് പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, പോളിസി സമാനമായ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി തരത്തിലേക്കെ പോർട്ട് ചെയ്യാനാകൂ, മറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റാനാകില്ല.
 1. പോളിസി പുതുക്കൽ:പോളിസി പുതുക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ പോളിസിയുടെ പോർട്ടബിലിറ്റി പ്രോസസ് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയൂ. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ പോളിസി ഇടവേളകളില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പോർട്ടബിലിറ്റി സാധ്യമാകൂ. പോളിസിയിലെ എന്തെങ്കിലും നിർത്തലാക്കൽ പോർട്ടബിലിറ്റി അപേക്ഷ നിരസിക്കാൻ കാരണമായേക്കാം.
 1. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ തരം: ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ആയാലും ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയായായാലും സമാനമായ തരത്തിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലേക്ക് മാത്രമേ പോളിസി പോർട്ട് ചെയ്യാനാകൂ.
 1. ഇന്‍റിമേഷൻ പ്രോസസ്: പോളിസി പുതുക്കുന്നതിന് 45 ദിവസം മുമ്പ് ഒരു യൂസർ തങ്ങളുടെ നിലവിലെ ഇൻഷുററെ പോർട്ടബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കണം എന്ന് IRDA പോർട്ടബിലിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത് പരാജയപ്പെട്ടാൽ, കമ്പനിക്ക് യൂസറിന്‍റെ അപേക്ഷ നിരസിക്കാൻ കഴിയും.
 1. ഇൻഷുറൻസ് പോർട്ടബിലിറ്റിക്കുള്ള ഫീസ്: ഭാഗ്യവശാൽ, നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഫീസ് ഇല്ല.
 1. പ്രീമിയങ്ങളും ബോണസും: സാധാരണയായി, യൂസറിന് പോളിസി പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശേഖരിച്ചതിന്‍റെ മുഴുവൻ ആനുകൂല്യവും നോ ക്ലെയിം ബോണസും ലഭിക്കും. കൂടാതെ, അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രീമിയങ്ങൾ പുതിയ ഇൻഷുറർ കുറച്ചേക്കാം.
 1. മുൻകൂട്ടി നിലവിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കുള്ള വെയ്റ്റിംഗ് പിരീഡ്: മുൻകൂട്ടി നിലവിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കുള്ള വെയ്റ്റിംഗ് പിരീഡ് പുതിയ ഇൻഷുററുടെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ കവറേജ് തുക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ബാധകമാകൂ.
 1. ഇൻഷ്വേർഡ് തുക നിബന്ധന: പോളിസി ഉടമ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, പോർട്ടബിലിറ്റി സമയത്തെ ഇൻഷ്വേർഡ് തുക യുടെ മൂല്യത്തിൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകാം.
 1. ഗ്രേസ് പീരിയഡ്: പോളിസിയുടെ പോർട്ടിംഗ് ഇപ്പോഴും പ്രോസസിലാണെങ്കിൽ പോളിസി പുതുക്കുന്നതിന് 30 ദിവസത്തെ ഗ്രേസ് പീരിയഡ് അപേക്ഷാർത്ഥിക്ക് നൽകുന്നതാണ്.

പോളിസി ഉടമ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

IRDA പോർട്ടബിലിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പോളിസി ഉടമകൾക്ക് ചില അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്നു, അവ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:
 • ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി പോളിസി പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
 • നിങ്ങളുടെ മുമ്പത്തെ ഇൻഷുററുമായി മുൻകൂട്ടി നിലവിലുള്ള അവസ്ഥകൾക്കായി നിങ്ങൾ നേടിയ ക്രെഡിറ്റ് പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് നൽകണം.
 • പുതിയ ഇൻഷുറർ മുൻ പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള പ്രകാരം ഇൻഷ്വേർഡ് തുക ഓഫർ ചെയ്യണം.
 • രണ്ട് ഇൻഷുറർമാരും ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പോർട്ടിംഗ് പ്രോസസ് പൂർത്തിയാക്കണം, പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് പ്രോസസ് സ്റ്റാറ്റസ് അന്വേഷിക്കാനും അറിയാനും അർഹതയുണ്ട്.

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ (എഫ്എക്യൂ)

 1. എല്ലാ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്കും IRDA പോർട്ടബിലിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ബാധകമാണോ?
അതെ, എല്ലാ ഇൻഷുറർമാരും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരണം.
 1. ഏത് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഡക്ടിനും പോർട്ടബിലിറ്റിക്കായി ഞങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ?
പുതിയ പോളിസി പ്രോഡക്ട് ഒരേ സ്വഭാവത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രോഡക്ടിനും അപേക്ഷിക്കാം.
 1. ഒരു പുതിയ ഇൻഷുററിലേക്ക് പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റുകളും നടത്തേണ്ടതുണ്ടോ?
ഇത് നിങ്ങളുടെ പുതിയ ഇൻഷുററുടെ മാനദണ്ഡങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉപസംഹാരം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് IRDA ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോർട്ടബിലിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തതയുണ്ട്, കൂടാതെ ഈ പ്രോസസ് സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവും നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പോർട്ടബിലിറ്റി പ്രയോജനകരമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ കേസ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ഉപദേശം നേടുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് വിദഗ്ധനെ സമീപിക്കാം.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്