റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Section 80D
ഏപ്രിൽ 17, 2022

80D പ്രകാരം മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രൂഫ് ആവശ്യമുണ്ടോ?

ഇന്ത്യയിൽ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം വൻ തോതിൽ ചെലവേറിയതായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന രോഗ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത്, മെഡിക്കൽ അത്യാഹിതങ്ങളെ നേരിടാൻ ആവശ്യമായ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബാക്കപ്പ് ആയി ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന് വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട്, അവയിൽ ഒന്നാണ് ആദായനികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിനായി നടത്തുന്ന പേമെന്‍റുകൾ 1961-ലെ ഇന്ത്യൻ ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 80D പ്രകാരം നികുതിയിളവിന് അർഹമാണ്. മിസ്റ്റർ. അലുവാലിയ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് തനിക്കും (35 വയസ്സ്), ഭാര്യ (35 വയസ്സ്), കുട്ടി (5 വയസ്സ്), മാതാപിതാക്കൾ (യഥാക്രമം 65, 67 വയസ്സ്) എന്നിവർക്കായി വാങ്ങി. സാമ്പത്തിക വർഷമെത്തുമ്പോൾ, മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പേമെന്‍റിനുള്ള നികുതി കിഴിവ് പേമെന്‍റ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന് ഐടിആർ ഫോം പൂരിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കാമോ എന്ന് അയാളുടെ സുഹൃത്ത് അയാളോട് ചോദിക്കും. അയാൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകും; എന്താണ് സെക്ഷൻ 80D? ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിന് ഒരാൾ നികുതിയിളവ് ക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിനാണ്? ശ്രീ. അലുവാലിയയെപ്പോലെ, മറ്റ് പല നികുതിദായകരും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുമ്പോൾ സെക്ഷൻ 80D യുടെ പ്രാധാന്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇത്തരത്തിൽ മറ്റ് പല ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകാം, സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 80D ക്ക് പ്രൂഫ് ആവശ്യമുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ, അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ, 80D പ്രകാരം ചികിത്സാ ചെലവുകൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? ചുവടെയുള്ള ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാം.

എന്താണ് സെക്ഷൻ 80D?

തങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനുമായി ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാങ്ങിയ ഓരോ വ്യക്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എച്ച്‌യുഎഫ്-ൽ (ഹിന്ദു അവിഭക്ത കുടുംബം) പെട്ടവർക്കും നികുതി ക്ലെയിം ചെയ്യാം സെക്ഷൻ 80D പ്രകാരമുള്ള കിഴിവുകൾ രൂ. 25,000 വരെ. ഇന്ത്യൻ ആദായനികുതി നിയമം പ്രകാരം രൂ. 50,000 നും പ്രാഥമിക പോളിസി ഉടമയുടെ മാതാപിതാക്കൾ 60 വയസ്സും അതിൽ കൂടുതലും ആയ മുതിർന്ന പൗരന്മാരാണെങ്കിൽ പരമാവധി രൂ. 1 ലക്ഷത്തിനും, 60 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പൗരന്മാർക്ക് പരമാവധി രൂ. 40,000 നും ഉള്ള അധിക കിഴിവ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

80D ന് പ്രൂഫ് ആവശ്യമുണ്ടോ?

80D കിഴിവുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് പ്രൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ ആവശ്യമില്ല.

സെക്ഷൻ 80D പ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന കിഴിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

  • സ്വന്തമായും, കുടുംബത്തിനും - രൂ. 25,000, മാതാപിതാക്കൾക്ക് (60 വയസ്സിൽ താഴെ) - രൂ. 25,000 പ്രീമിയം അടച്ചാൽ, സെക്ഷൻ 80D പ്രകാരം നികുതി കിഴിവ് രൂ. 50,000 ആയിരിക്കും.
  • സ്വന്തമായും, കുടുംബത്തിനും - രൂ. 25,000, മാതാപിതാക്കൾക്ക് (60 വയസ്സിൽ മുകളിൽ) - രൂ. 50,000 പ്രീമിയം അടച്ചാൽ, സെക്ഷൻ 80D പ്രകാരം നികുതി കിഴിവ് രൂ. 75,000 ആയിരിക്കും.
  • സ്വന്തമായും, കുടുംബത്തിനും (60 വയസ്സിന് മുകളിൽ) - രൂ. 50,000, മാതാപിതാക്കൾക്ക് (60 വയസ്സിന് മുകളിൽ ) - രൂ. 50,000 പ്രീമിയം അടച്ചാൽ, സെക്ഷൻ 80D പ്രകാരം നികുതി കിഴിവ് രൂ. 1,00,000 ആയിരിക്കും.
  • ഹിന്ദു അവിഭക്ത കുടുംബത്തിന് (എച്ച്‌യുഎഫ്) - സ്വന്തമായും, കുടുംബത്തിനും - രൂ. 25,000, മാതാപിതാക്കൾക്ക്- രൂ. 25,000 പ്രീമിയം അടച്ചാൽ, സെക്ഷൻ 80D പ്രകാരം നികുതി കിഴിവ് രൂ. 25,000 ആയിരിക്കും.
  • നോൺ റസിഡന്‍റ് വ്യക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ - സ്വന്തമായും, കുടുംബത്തിനും - രൂ. 25,000, മാതാപിതാക്കൾക്ക് - രൂ. 25,000 സെക്ഷൻ 80D പ്രകാരം നികുതി കിഴിവ് രൂ. 25,000 ആയിരിക്കും.

മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾ 80D ന് കീഴിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?

ഉവ്വ്. സെക്ഷൻ 80D പ്രകാരം, നികുതി അടയ്‌ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് കിഴിവ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ, ജീവിതപങ്കാളിയുടെ, ആശ്രിതരായ മാതാപിതാക്കളുടെ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്ത് നികുതി ലാഭിക്കാൻ പോളിസി ഉടമയെ ഇത് അനുവദിക്കുന്നു. മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ യോഗ്യത നേടാൻ വ്യക്തിയുടെ പ്രായം 60 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ആയിരിക്കണം. കൂടാതെ, വ്യക്തിക്ക് മറ്റ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഉണ്ടായിരിക്കരുത്. ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരമാവധി രൂ. 50,000 കിഴിവ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. കിഴിവ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന്, ക്യാഷ് ഒഴികെ നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, ഡിജിറ്റൽ ചാനലുകൾ മുതലായ സാധുതയുള്ള ഏതെങ്കിലും പേമെന്‍റ് രീതിയിൽ എല്ലാ മെഡിക്കൽ ചെലവുകളും നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

സെക്ഷൻ 80D സംബന്ധിച്ച് പോളിസി ഉടമ പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചുവടെയുണ്ട്:

1. സെക്ഷൻ 80D പ്രകാരം എന്തെങ്കിലും ഒഴിവാക്കലുകൾ ഉണ്ടോ?

ഉവ്വ്. സെക്ഷൻ 80D പ്രകാരം മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒഴിവാക്കലുകൾ ഉണ്ട്
  • സഹോദരങ്ങൾ, ജോലി ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ, മുത്തശ്ശിമുത്തശ്ശന്മാർ എന്നിവർക്കുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വ്യക്തി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല.
  • പോളിസി ഉടമ പണം നൽകി ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, അയാൾ/അവർ നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അർഹനായിരിക്കില്ല.
  • പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് തൊഴിലുടമ നൽകുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അർഹതയുള്ളതായിരിക്കില്ല. എന്നിരുന്നാലും, പോളിസി ഉടമ അധിക പരിരക്ഷയോ ടോപ്പ്-അപ്പ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനോ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, അയാൾക്ക്/അവർക്ക് അധികമായി അടച്ച തുകയ്ക്ക് നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാം.

2. ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 80C, സെക്ഷൻ 80D തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിന് നടത്തിയ പേമെന്‍റ്, പിപിഎഫ്, ഇപിഎഫ് മുതലായവയിലെ നിക്ഷേപം, ഇക്വിറ്റി-ലിങ്ക്ഡ് സേവിംഗ് സ്‌കീമുകൾ, എസ്‌എസ്‌വൈ, എസ്‌സിഎസ്എസ്, എൻസിഎസ്, ഹോം ലോൺ മുതലായവയുടെ മുതൽ തുകയ്‌ക്കായി നടത്തിയ പേമെന്‍റ് എന്നിവയ്ക്ക് സെക്ഷൻ 80C പ്രകാരമുള്ള ആദായനികുതി കിഴിവിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും. നേരെമറിച്ച്, സെക്ഷൻ 80D പ്രകാരമുള്ള ആദായനികുതി കിഴിവ്, സ്വന്തമായും ആശ്രിത കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി ഡെബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ, ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ വഴി നടത്തിയ പേമെന്‍റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിംഗ് വഴി ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം എന്നിവയ്ക്ക് നടത്തിയ പേമെന്‍റിന് അർഹമായിരിക്കും.

ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ

ഹെൽത്ത്, മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ പ്രതിസന്ധി സമയത്ത് ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ബാക്കപ്പായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എന്നാൽ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സെക്ഷൻ 80D പ്രകാരം അതിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് പ്രയോജനം നേടാം. ഭാവിയിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ ഇത് ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.   *സാധാരണ ടി&സി ബാധകം ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്