റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Deductible in Super Top Up Health Insurance
മാർച്ച്‎ 17, 2021

സൂപ്പർ ടോപ് അപ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിലെ ഡിഡക്റ്റബിൾ എന്താണ്?

ഒരു മെഡിക്കൽ അടിയന്തിര സാഹചര്യത്തിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ ഒരു സുരക്ഷാ നടപടിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു ടോപ് അപ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ ന്യായമായ ചെലവിൽ കവറേജ് തുക അടിസ്ഥാന മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയേക്കാൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടോപ് അപ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടോപ് അപ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ ഉണ്ട് - സാധാരണ പ്ലാൻ, സൂപ്പർ ടോപ് അപ് പ്ലാൻ.
  • ഒരു സാധാരണ ടോപ് അപ് പ്ലാൻ

    നിലവിലുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനിന്‍റെ ഡിഡക്റ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഷോൾഡ് പരിധിക്ക് പുറമെ അധിക കവറേജ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. ഇത് പ്രതിവർഷം ഡിഡക്റ്റബിലുകൾക്ക് മുകളിലുള്ള ഒരൊറ്റ ക്ലെയിം മാത്രം നൽകുന്നു. ഹോസ്പിറ്റൽ ബില്ലുകൾ ഡിഡക്റ്റബിൾ കവിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ടോപ്പ് അപ്പ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല.
  • ഒരു സൂപ്പർ ടോപ്-അപ് പ്ലാൻ

    ഡിഡക്റ്റബിൾ തുകയ്ക്ക് മുകളിൽ അധിക കവറേജ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഡിഡക്റ്റബിൾ തുകയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ക്യുമുലേറ്റീവ് മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾക്കായി ഒന്നിലധികം ക്ലെയിമുകൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു സൂപ്പർ ടോപ് അപ് പ്ലാൻ പോളിസി ഉടമക്ക് പരിധികളില്ലാതെ മെഡിക്കൽ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.

സൂപ്പർ ടോപ്-അപ്പിലെ ഡിഡക്റ്റബിൾ എന്താണ്?

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ചെലവ് പങ്കിടൽ ആവശ്യകതയാണ് ഡിഡക്റ്റബിൾ. ലളിതമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ, പോളിസി കാലയളവിനുള്ളിൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ക്ലെയിമുകൾ പരിഗണിക്കാതെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി വഹിക്കുന്ന നിശ്ചിത തുകയാണ് ഡിഡക്റ്റബിൾ. പോളിസി ഉടമയുമായി ചെലവ് പങ്കിടാൻ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളെ ഡിഡക്റ്റബിൾ സഹായിക്കുന്നു. ഒരു പോളിസി ഉടമ സൂപ്പർ ടോപ് അപ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ വാങ്ങുമ്പോൾ, ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ഡിഡക്റ്റബിൾ തുക തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ശ്രീമതി കൗർ രൂ. 3 ലക്ഷത്തിന്‍റെ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാങ്ങി. ഒരു ദിവസം അവളുടെ സഹോദരി ശ്രീമതി സിംഘാനിയയുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ, ഇന്നത്തെ മെഡിക്കൽ പണപ്പെരുപ്പത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ചർച്ച ചെയ്തു. ഭാവിയിൽ തന്‍റെ മെഡിക്കൽ എമർജൻസിക്ക് പോളിസി തുക തികയില്ലെന്ന് ഇത് ശ്രീമതി കൗറിനെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു, കാര്യമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാലോ? അവളുടെ സഹോദരി ശ്രീമതി സിഘാനിയ അവളോട് പറഞ്ഞു, ഇതിന് പകരം; മെഡിക്കൽ പോളിസി തുക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്, ഉയർന്ന ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം. അവർ രൂ. 7 ലക്ഷത്തിന്‍റെ സൂപ്പർ-ടോപ് അപ് പ്ലാൻ വാങ്ങാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ബിൽ ഡിഡക്റ്റബിൾ തുകയ്ക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ ടോപ്-അപ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ ആരംഭിക്കും. എന്നാൽ ശ്രീമതി കൗറിന്‍റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉയർന്നു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളിൽ ഡിഡക്റ്റബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, സൂപ്പർ ടോപ്-അപ്പിലെ ഡിഡക്റ്റബിൾ എന്താണ്? സൂപ്പർ ടോപ്-അപ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൽ, പോളിസി ഉടമക്ക് നിശ്ചിത ഡിഡക്റ്റബിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്ന് അവരുടെ സഹോദരി അവരോട് പറഞ്ഞു. അതിനാൽ അവർ രൂ. 3 ലക്ഷം ഡിഡക്റ്റബിൾ തുക നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ശ്രീമതി കൗറിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ, മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തോടൊപ്പം, അധിക കവറേജിനായി അവർ വാങ്ങുന്ന സൂപ്പർ ടോപ്-അപ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ ഡിഡക്റ്റബിൾ തുകയായി രൂ. 3 ലക്ഷം നൽകണം. ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം, ശ്രീമതി കൗർ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാകേണ്ടതുണ്ട്, അവരുടെ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ബിൽ രൂ. 5 ലക്ഷം വരെ ഉയരുന്നു. ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ബിൽ തുക ഡിഡക്റ്റബിൾ തുകയ്ക്ക് മുകളിലായതിനാൽ; രൂ. 3 ലക്ഷം മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസിൽ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ഒരു സൂപ്പർ-ടോപ് അപ് പ്ലാൻ ഇൻഷുറർ രൂ. 2 ലക്ഷത്തിന് പരിരക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്യും. ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ, അവരെ വീണ്ടും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ആശുപത്രി ബിൽ 4 ലക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി. ഒരു സൂപ്പർ ടോപ്-അപ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനിൽ, പോളിസി ഉടമക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ ഒന്നിലധികം ടാബുകൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാം. അതിനാൽ ശ്രീമതി കൗറിന്‍റെ രൂ. 3 ലക്ഷം ബിൽ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്, സൂപ്പർ ടോപ്-അപ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി രൂ. 1 ലക്ഷം സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനാൽ, ശ്രീമതി കൗർ തന്‍റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അധികമായി ഒന്നും നൽകേണ്ടതില്ല.

പതിവ് ചോദ്യങ്ങള്‍

  1. മതിയായ ഡിഡക്റ്റബിൾ തുകയുള്ള ഏത് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയാണ് ഫാമിലി ഫ്ലോട്ടർ പ്ലാനിന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്?

ബജാജ് അലയൻസ് എക്സ്ട്രാ കെയർ പോളിസി രൂ. 3 ലക്ഷം മുതൽ രൂ. 5 ലക്ഷം വരെയുള്ള ഡിഡക്റ്റബിൾ സഹിതം രൂ. 10 ലക്ഷം മുതൽ രൂ. 15 ലക്ഷം വരെയുള്ള കവറേജ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഒരു ഫാമിലി ഫ്ലോട്ടർ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനിനൊപ്പം വരുന്നു; അതിനാൽ ക്ലെയിം അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
  1. സൂപ്പർ ടോപ്-അപ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എപ്പോഴാണ് ലാപ്സ് ആകുന്നത്?

മൊത്തം തുക ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സൂപ്പർ ടോപ്-അപ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി അവസാനിക്കുന്നു, കാരണം ഇത് ഒന്നിലധികം ക്ലെയിമുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു.

ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടിസ്ഥാന ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്ലെയിം പോളിസി ഉണ്ടെങ്കിൽ, സൂപ്പർ ടോപ്-അപ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാങ്ങുന്നത് നല്ലതാണ്. ടോപ്-അപ് പ്ലാനിൽ, ഓരോ ക്ലെയിമിലും ഡിഡക്റ്റബിൾ ബാധകമാണ്, സൂപ്പർ ടോപ്-അപ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനിൽ, ഡിഡക്റ്റബിൾ വർഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൊത്തം മെഡിക്കൽ ചെലവിന് ബാധകമാണ്. പോളിസി ഉടമ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വാങ്ങുന്ന പോളിസി അനുസരിച്ച് ഡിഡക്റ്റബിൾ ഉയരാം. മുഴുവൻ കുടുംബത്തിനും ഒരൊറ്റ ഇൻഷ്വേർഡ് തുകയിൽ പ്രയോജനം ലഭ്യമാക്കാൻ ചില ഇൻഷുറർമാർക്ക് 70 വയസ്സ് വരെ പ്രായ പ്രൊപ്പോസൽ ഉണ്ട്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഓരോ ഇൻഷുറർ അനുസരിച്ചും വ്യത്യാസപ്പെടാം.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്