റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
GST on Health Insurance
2 ഫെബ്രുവരി 2021

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്, മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയങ്ങളിലെ ജിഎസ്‍ടി

ചരക്ക് സേവന നികുതി ജിഎസ്‍ടി ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും സേവനങ്ങളിലും ഉള്ള പലവിധ നികുതി സംവിധാനങ്ങളുടെ തുടർ ബാധ്യതകൾ നീക്കം ചെയ്തു. ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയെയും ജിഎസ്‍ടി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മേഖലയിൽ 3% വർദ്ധനവ് ഉണ്ട്, നിസ്സാരമായി ആണെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ഫൈനാൻസുകളിൽ സ്വാധീനം വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൽ ജിഎസ്‍ടിയുടെ സ്വാധീനം, ജിഎസ്‍ടി നിരക്കുകൾ പ്രീമിയങ്ങളെയും, ജിഎസ്‍ടി സഹിതമുള്ള മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കുന്നതിനെയും എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കും എന്നും നോക്കാം.

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളിൽ ജിഎസ്‍ടി-യുടെ സ്വാധീനം

സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ജിഎസ്‍ടി, മുമ്പ് സേവന നികുതി ഈടാക്കിയ നിരക്കുകൾ പോലെ പൊതുവെ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളും ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളും 18% തോതിൽ ജിഎസ്‍ടി ഈടാക്കും. ജിഎസ്‍ടിയിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം നിരക്കുകളെ ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന സേവന നികുതി ഉൾപ്പെടുന്നു (ലേഖനത്തിൽ പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യും).

പ്രീമിയം ജിഎസ്‍ടി സഹിതം

മുഴുവൻ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം തുക ജിഎസ്‍ടി പരിധിയിൽ വരുന്നു. അതേസമയം, ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ, പ്രീമിയത്തിന്‍റെ റിസ്ക് കവറേജ് ഘടകത്തിന് മാത്രമാണ് ജിഎസ്‍ടി ബാധകം. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾക്ക് മെച്യൂരിറ്റി ആനുകൂല്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നിക്ഷേപ ഘടകം ജിഎസ്‍ടി- യുടെ പരിധിയിൽ വരില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, രൂ. 10,000 പ്രീമിയമുള്ള രൂ. 5 ലക്ഷത്തിന്‍റെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പരിരക്ഷ ഇനിപ്പറയുന്ന സ്വാധീനമുണ്ടാക്കും: ജിഎസ്‍ടിക്ക് മുമ്പ്, ബാധകമായ നികുതി പ്രീമിയത്തിൽ 15% ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ, രൂ. 5 ലക്ഷത്തിലെ മൊത്തം പ്രീമിയം 10,000 ന്‍റെ 15% ആയിരിക്കും, അത് രൂ. 1,500 ന് തുല്യമാണ്, ഇത് മൊത്തം തുകയായ രൂ. 11,500 ലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ജിഎസ്‍ടി നടപ്പാക്കിയ ശേഷം, നിലവിൽ ബാധകമായ നികുതി 18% ആണ്. അതിനാൽ, രൂ. 10,000 ൽ 18% ആയി പ്രീമിയം കണക്കാക്കുന്നു, അത് മൊത്തം തുകയായ രൂ. 11,800 ലേക്ക് നയിക്കുന്നു. മുമ്പത്തെ ടാക്സ് സിസ്റ്റത്തെ അപേക്ഷിച്ച് സാങ്കേതികമായി പ്രീമിയങ്ങൾ ജിഎസ്‍ടി-യിൽ കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ, ജിഎസ്‍ടി -ക്ക് മുമ്പ് ദീർഘകാല പോളിസികൾ വാങ്ങിയവരെ ഒഴിവാക്കും. ജിഎസ്‍ടി ഇഫക്റ്റ് അവരെ ബാധിക്കില്ല. എന്നാൽ, പുതുക്കുന്ന സമയത്ത്, ഈടാക്കുന്ന പ്രീമിയത്തിൽ 18% ജിഎസ്‍ടി ഉൾപ്പെടും.

ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും

മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസിൽ ജിഎസ്‍ടി-യുടെ ഗുണഫലം താങ്ങാനാവുന്ന പ്രീമിയം സഹിതമുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യ പരിചരണ ചെലവ് കുത്തനെ ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ ഉള്ളവർക്ക് സാമ്പത്തിക ബാധ്യത മിതപ്പെടുത്താൻ ഇത് ഗുണകരമാണ്. ഇപ്പോൾ, വിപണിയിലെ മിതമായ പ്രീമിയങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്, മുമ്പത്തേതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പേർ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൽ ജിഎസ്‍ടി-യുടെ നെഗറ്റീവ് സ്വാധീനം കണക്കിലെടുത്താൽ, ബാധകമായ നികുതി നിരക്കുകളിലെ അധിക ചാർജ്ജുകൾക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ലഭിക്കാത്തതിന് ഇടയാക്കുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് പോളിസി ഉള്ള പോളിസി ഉടമകൾക്കും അതേ സാഹചര്യമാണ്. ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് വ്യക്തികൾക്കോ ഗ്രൂപ്പ് പോളിസി ഉടമകൾക്കോ ലഭ്യമല്ല.

നികുതി ഇളവുകളിൽ ജിഎസ്‍ടി- യുടെ സ്വാധീനം

ജിഎസ്‍ടി സംവിധാനത്തിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഒരു സേവനമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് പോളിസി ഉടമകൾക്ക് നികുതി നേട്ടങ്ങൾ ഇനി ലഭ്യമാകില്ല. മുമ്പ് 15% ൽ നികുതി ഈടാക്കിയ ടേം ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ 18% ആയി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. യൂണിറ്റ്-ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളിലെയും എൻഡോവ്മെന്‍റ് പ്ലാനുകളിലെയും നിക്ഷേപ ഘടകത്തിന് മുമ്പ് സേവന നികുതി നിരക്ക് കുറവായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, മുമ്പ് പ്രാരംഭ പ്രീമിയത്തിൽ 3.75% ആയിരുന്ന കൺസഷൻ നിരക്ക് ഇപ്പോൾ 4.50% ആയി വർദ്ധിച്ചു. പുതുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, മുമ്പ് ഈടാക്കിയ നിരക്ക് 1.875 % ആയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ 2.25% ആയി വർദ്ധിച്ചു. മുമ്പ് 15% ൽ ഈടാക്കിയ യുഎൽഐപി നിരക്ക് ഇപ്പോൾ 18% ആയി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. 1.5 % സേവന നികുതി ഘടകം ഇപ്പോൾ 1.8 % ആയി വർദ്ധിച്ചു. എൻഡോവ്മെന്‍റ് പ്ലാൻ ആയാലും യുഎൽഐപി ആയാലും, നിലവിൽ കൺസെഷൻ നിരക്ക് ഇല്ല.

സെക്ഷൻ 80C, 80D എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള നികുതി

പോളിസി ഉടമകൾ നികുതി ആനുകൂല്യം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു; ആദായ നികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 80D പ്രകാരമുള്ള കിഴിവുകൾ , സെക്ഷൻ 80C പ്രകാരമുള്ള കിഴിവുകൾ വഴി. ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 80C യും 80D യും പ്രകാരം, നിർദ്ദിഷ്ട ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമുകൾക്കായി കമ്പനിക്ക് അടച്ച മുഴുവൻ പ്രീമിയത്തിനും നികുതിദായകർക്ക് ഇളവ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസിൽ സേവനത്തിന്‍റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യമുള്ള പരോക്ഷ നികുതിയായി ജിഎസ്‍ടി ഈടാക്കുന്നു. ജിഎസ്‍ടി നിയമത്തിന് കീഴിൽ ഈടാക്കുന്ന മുഴുവൻ തുകയും നിലവിലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇളവായി ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പോളിസിയുടെ ഇൻഷ്വേർഡ് തുക രൂ. 10 ലക്ഷം ആണ്. 30 വയസ്സുള്ള പോളിസി ഉടമകൾ 7,000 ന് 18% ജിഎസ്‍ടി സഹിതം രൂ.7,000 അടിസ്ഥാന പ്രീമിയം, അതായത് 1260 അടയ്ക്കണം. മൊത്തം പ്രീമിയം രൂ. 8260 വരെ ആകും. അതുപോലെ, 50 വയസ്സുള്ള ഒരാൾ രൂ. 17,000 അടിസ്ഥാന പ്രീമിയം ഉള്ള അതേ പോളിസി വാങ്ങുന്നു, രൂ. 17,000 ന് 18% ജിഎസ്‌ടി ചേർത്ത് രൂ. 20,060 ആകും. സെക്ഷൻ 80D പ്രകാരം ടാക്സ്-സേവിംഗ് ഡിഡക്ഷൻ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാന പ്രീമിയത്തിൽ ബാധകമായ ജിഎസ്‍ടി-യുടെ അധിക തുക ക്ലെയിം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ, സെക്ഷൻ 80D പ്രകാരം മൊത്തം പ്രീമിയം തുക രൂ. 8,260 & 20,060 ഇളവായി ക്ലെയിം ചെയ്യാം. എന്നാൽ, ഒരു നിക്ഷേപ പരിധിയുടെ സാന്നിധ്യം ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ നികുതി ലാഭിക്കുന്ന ഇളവ് നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

സംഗ്രഹിക്കാം

പേമെന്‍റ് രീതി ഏതായാലും, അഡ്വാൻസ് പ്രീമിയത്തിനും കൃത്യ തീയതിയിലുള്ള പ്രീമിയത്തിനും ജിഎസ്‍ടി ഈടാക്കും. ജിഎസ്‍ടി നടപ്പിലാക്കിയത് വിവിധ പോളിസികൾ ലഭ്യമാകുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു, ഇത് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എല്ലാ ജനവിഭാഗത്തിനും താങ്ങാനാവുന്നതാക്കി. ജിഎസ്‍ടി റീഫണ്ടിന്‍റെ കാര്യം, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിൽ ജിഎസ്‍ടി അടയ്ക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ജിഎസ്‍ടി-യിൽ റീഫണ്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ദാതാവ് നൽകുന്ന ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഷീറ്റിൽ ജിഎസ്‍ടി ഘടകം കാണാം. മാറ്റിയ നികുതി ഘടനയുടെ റിസ്കുകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും അധിക വ്യവസ്ഥകളുമായാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പോളിസി ഉടമകൾക്ക്, കാലാവധി, ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ് അനുപാതം, ദീർഘകാലത്തേക്ക് നല്ല പോളിസി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോസസ് എന്നിവ സഹിതം പ്രീമിയങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്