റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
No Claim Bonus (NCB) in Two Wheeler Insurance
21 ഫെബ്രുവരി 2023

ടു-വീലർ ഇൻഷുറൻസിലെ നോ ക്ലെയിം ബോണസ് (എൻസിബി)

എൻസിബി എന്നാൽ നോ ക്ലെയിം ബോണസ്. മുൻ പോളിസി കാലയളവിൽ ഒരു ക്ലെയിമും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടു-വീലർ പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് ഈ ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹതയുണ്ട്. ഇക്കാരണത്താൽ, ചിലപ്പോൾ പോളിസി ഉടമ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ ഒരു ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുപകരം ബൈക്കിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെ ചെലവുകൾ സ്വന്തമായി വഹിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, അവർ എൻസിബിക്ക് അർഹരാണ്, അത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പുതുക്കൽ തുകയുടെ ശതമാന ഇളവാണ്. ഈ ഇളവ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനിന്‍റെ 'ഓൺ ഡാമേജ് പ്രീമിയം' ഘടകത്തിൽ ബാധകമാകുന്നു, ഇത് സാധാരണയായി 20% നും 50% നും ഇടയിലാണ്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻസിബി പ്രധാനം?

ടു-വീലർ ഇൻഷുറൻസ് ഒഡി പ്രീമിയം തുക കുറയ്ക്കുന്നതിൽ എൻസിബി ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. പ്രീമിയം ക്രമേണ ലാഭിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച മാർഗമാണിത് ടു-വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കൽ തുടർച്ചയായ ക്ലെയിം രഹിത വർഷങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ബോണസിന്‍റെ ശതമാനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ.

ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസിൽ നോ ക്ലെയിം ബോണസിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ

ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ദാതാക്കൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങളിലൊന്നാണ് നോ ക്ലെയിം ബോണസ് (എൻസിബി). മുൻ പോളിസി കാലയളവിൽ ഒരു ക്ലെയിമും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പോളിസി ഉടമകൾക്കുള്ള റിവാർഡാണിത്. താഴെപ്പറയുന്നവയാണ് എൻസിബി-യുടെ ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ:

1. പ്രീമിയത്തിലെ ഇളവ്

നല്ല ഡ്രൈവിംഗ് റെക്കോർഡും മുമ്പത്തെ പോളിസി കാലയളവിൽ ഒരു ക്ലെയിമും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പോളിസി ഉടമകൾക്ക് അവരുടെ പ്രീമിയത്തിൽ ഇളവിന് യോഗ്യതയുണ്ട്. ക്ലെയിം രഹിത വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണത്തോടൊപ്പം ഇളവ് നിരക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നു.

2. മികച്ച ലാഭം

എൻസിബി പോളിസി ഉടമകളെ അവരുടെ പ്രീമിയത്തിൽ പണം ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, ഇത് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് ആവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം. ഈ ലാഭം നിങ്ങളുടെ കാറിനുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മാർഗങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കാം.

3. എളുപ്പത്തിലുള്ള പുതുക്കൽ

എൻസിബി ഉള്ള പോളിസി ഉടമകൾക്ക് ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക, ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ നൽകുക തുടങ്ങിയ ദീർഘമായ പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നുപോകാതെ തന്നെ തങ്ങളുടെ പോളിസി എളുപ്പത്തിൽ പുതുക്കാൻ കഴിയും.

പ്രീമിയം കണക്കുകൂട്ടലിൽ എൻസിബി ഡിസ്ക്കൗണ്ടുകളുടെ സ്വാധീനം

ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസിനായുള്ള പ്രീമിയങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടലിൽ നോ ക്ലെയിം ബോണസിന് (എൻസിബി) ഗണ്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയും. മുൻ പോളിസി കാലയളവിൽ ക്ലെയിമുകളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത പോളിസി ഉടമകൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു റിവാർഡാണ് എൻസിബി. ക്ലെയിം രഹിത വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണത്തോടൊപ്പം ആനുകൂല്യത്തിന്‍റെ ശതമാനം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പോളിസി ഉടമ തുടർച്ചയായ അഞ്ച് വർഷം ക്ലെയിമുകൾ നടത്താതെ മുന്നോട്ടു പോകുകയാണെങ്കിൽ, അവർക്ക് അവരുടെ പ്രീമിയത്തിൽ 50% ഇളവിന് യോഗ്യതയുണ്ടാകാം. ഈ ലാഭത്തിന് പോളിസിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയും മികച്ച ഡ്രൈവിംഗ് റെക്കോർഡ് ഉള്ള പോളിസി ഉടമകൾക്ക് ഇത് കൂടുതൽ താങ്ങാവുന്നതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നോ ക്ലെയിം ബോണസ് എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്?

എൻസിബി കണക്കുകൂട്ടൽ താഴെ പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ നടത്തുന്നു:
ഒഡി പ്രീമിയത്തിൽ 20% ഇളവ് ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ മുമ്പത്തെ പൂർണ്ണ വർഷത്തിൽ ക്ലെയിം നടത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പെൻഡിംഗിൽ ഇല്ല
ഒഡി പ്രീമിയത്തിൽ 25% ഇളവ് ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ തുടർച്ചയായ 2 വർഷം ക്ലെയിം നടത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പെൻഡിംഗിൽ ഇല്ല
ഒഡി പ്രീമിയത്തിൽ 35% ഇളവ് ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ തുടർച്ചയായ 3 വർഷം ക്ലെയിം നടത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പെൻഡിംഗിൽ ഇല്ല
ഒഡി പ്രീമിയത്തിൽ 45% ഇളവ് ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ തുടർച്ചയായ 4 വർഷം ക്ലെയിം നടത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പെൻഡിംഗിൽ ഇല്ല
ഒഡി പ്രീമിയത്തിൽ 50% ഇളവ് ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ തുടർച്ചയായ 5 വർഷം ക്ലെയിം നടത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പെൻഡിംഗിൽ ഇല്ല

ടു-വീലർ പോളിസി ഉടമ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട എൻസിബി സംബന്ധിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതാ:

  1. പോളിസി ഉടമ ഒരു ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻസിബി പൂജ്യം ആകുന്നു.
  2. ഒരേ തരത്തിലുള്ള വാഹനത്തിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് എൻസിബി പുതിയ വാഹനത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
  3. പോളിസി കാലഹരണപ്പെട്ട തീയതി മുതൽ 90 ദിവസമാണ് എൻസിബി-യുടെ കാലാവധി. അതിനാൽ, എൻസിബി-യുടെ ഈ ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ടു-വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി കൃത്യസമയത്ത് പുതുക്കണം.
  4. നിലവിലുള്ള വാഹനം വിറ്റ് പകരം പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുമ്പോൾ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ എൻസിബി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.
  5. വാഹനത്തിന്‍റെ ആർസിയിൽ പേര് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ എൻസിബി റിക്കവറി ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ഓരോ ബൈക്ക് ഉടമയ്ക്കും ടു-വീലർ ഇൻഷുറൻസ് ഒരു പ്രധാന നിക്ഷേപമാണ്. തിരഞ്ഞെടുക്കൂ ഓൺലൈൻ 2-വീലർ ഇൻഷുറൻസ് കാരണം ഇത് വേഗത്തിലുള്ളതും തടസ്സരഹിതവുമാണ്.

നോ ക്ലെയിം ബോണസ് (എൻസിബി) സംബന്ധിച്ച് പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

1. നോ-ക്ലെയിം ബോണസ് (എൻസിബി) എന്നാല്‍ എന്താണ്?

മുൻ പോളിസി കാലയളവിൽ ക്ലെയിമുകളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത പോളിസി ഉടമകൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു റിവാർഡാണ് എൻസിബി. അടിസ്ഥാനപരമായി, റോഡിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുകയും മികച്ച ഡ്രൈവിംഗ് റെക്കോർഡ് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള റിവാർഡ് ആണിത്.

2. നോ ക്ലെയിം ബോണസ് എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്?

ഓൺ-ഡാമേജ് പ്രീമിയത്തിന്‍റെ ശതമാനമായാണ് എൻസിബി കണക്കാക്കുന്നത്. ക്ലെയിം രഹിത വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണത്തോടൊപ്പം ശതമാനം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പോളിസി ഉടമക്ക് എൻസിബി ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചാൽ, അവർക്ക് അവരുടെ ഓൺ ഡാമേജ് പ്രീമിയത്തിൽ 20% ഇളവ് ലഭിക്കും. അവർ തുടർച്ചയായി അഞ്ച് പോളിസി വർഷങ്ങളിൽ ക്ലെയിം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഈ നിരക്ക് പരമാവധി 50% വർദ്ധിക്കുന്നു.

3. എൻസിബി ഒരു ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?

അതെ, എൻസിബി ഒരു ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പോളിസി ഉടമകൾക്ക് എൻസിബി ഡിസ്ക്കൗണ്ട് അവരുടെ പുതിയ പോളിസിയിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്.

4. മുൻ പോളിസി കാലയളവിൽ ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻസിബി ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?

ഇല്ല, മുൻ പോളിസി കാലയളവിൽ ക്ലെയിമുകളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത പോളിസി ഉടമകൾക്ക് മാത്രമേ എൻസിബി ലഭ്യമാകൂ.

5. സെക്കൻഡ്-ഹാൻഡ് ബൈക്കിന് എനിക്ക് എൻസിബി ലഭിക്കുമോ?

സെക്കൻഡ്-ഹാൻഡ് ബൈക്കിന് എൻസിബി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന്, എൻസിബി റിട്ടെൻഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് ദാതാവിനോട് ആവശ്യപ്പെടണം.   ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്