റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Constructive Total Loss in Motor Insurance
23 ജൂലൈ 2020

മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് കൺസ്ട്രക്ടീവ് ടോട്ടൽ ലോസ്സ് വിശദീകരിക്കുന്നു

മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ക്യാഷ്‌ലെസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യാം.

തകരാർ സംഭവിച്ച വാഹനം ഒരു നെറ്റ്‌വർക്ക് ഗ്യാരേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു, ഡിഡക്ടിബിൾ അടയ്ക്കുന്നു, നിങ്ങൾ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് ക്യാഷ്‌ലെസ് ക്ലെയിം, അതേസമയം, നിങ്ങളുടെ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ബാക്കിയുള്ള റിപ്പയർ/റീപ്ലേസ്മെന്‍റ് ചെലവ് അടയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ, തകരാർ സംഭവിച്ച വാഹനം റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനും റിപ്പയർ ബില്ലുകൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവുകൾക്ക് നിങ്ങൾ പണമടയ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് റീഇംബേഴ്സ്മെന്‍റ് മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം, അവർ ഡിഡക്ടിബിൾ ഒഴികെ നിങ്ങൾക്ക് അത് റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ്.

അപ്പോൾ, ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ, കൺസ്ട്രക്ടീവ് ടോട്ടൽ ലോസ് എവിടെയാണ് ചേരുന്നത്?

ചിലപ്പോൾ ഒരു അപകടം നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് ഗണ്യമായ തകരാറുകൾ വരുത്തിയേക്കാം. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് സംഭവിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അസാധ്യമാകും, നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം കൺസ്ട്രക്ടീവ് ടോട്ടൽ ലോസ് ആയി പ്രഖ്യാപിക്കും.

ഒരു മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്താൽ, നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് സംഭവിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു സർവേയറെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നിയമിക്കും. വാഹനത്തിന്‍റെ റിപ്പയർ ചെലവ് നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്‍റെ ഐഡിവി (ഇൻഷുർ ചെയ്ത പ്രഖ്യാപിത മൂല്യം) ന്‍റെ 75% കവിയുമെന്ന് സർവേയർ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ, അത് ഒരു സിടിഎൽ (കൺസ്ട്രക്ടീവ് ടോട്ടൽ ലോസ്) ആയി പ്രഖ്യാപിക്കും.

നേർക്കുനേർ ഉള്ള കൂട്ടിയിടികൾ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പൂർണ തകർച്ച പോലുള്ള വളരെ തീവ്രമായ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ വാഹനം റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചെലവ് അതിന്‍റെ ഐഡിവി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിധിക്ക് പുറമെയാണ്. അതിനാൽ, അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസിലേക്ക് നിങ്ങൾ നടത്തിയ ക്ലെയിം കൺസ്ട്രക്ടീവ് ടോട്ടൽ ലോസിനായി പരിഗണിക്കും.

മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം സിടിഎൽ ആയി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും?

ക്ലെയിം കൺസ്ട്രക്ടീവ് ടോട്ടൽ ലോസ് ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ, നിങ്ങളുടെ വാഹനം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലേക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യണം. വാഹനത്തിന്‍റെ ഉടമസ്ഥത ഇനി നിങ്ങൾക്കല്ല, അത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു.

പോളിസിയിൽ നിന്ന് അധികമായത് (കിഴിവുകൾ) കുറച്ച ശേഷം നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്‍റെ ഐഡിവി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി റദ്ദാക്കുമെന്ന് ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫൈനൽ സെറ്റിൽമെന്‍റ് ലഭിച്ചാൽ റദ്ദാക്കിയ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് നിങ്ങൾ പ്രീമിയം അടയ്‌ക്കേണ്ടതില്ല.

ടോട്ടൽ ലോസ്സും കൺസ്ട്രക്ടീവ് ടോട്ടൽ ലോസ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

നിങ്ങളുടെ വാഹനം അതിന്‍റെ തകർച്ചക്ക് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നന്നാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം തകരാർ സംഭവിച്ചാൽ, അത് ടോട്ടൽ ലോസ്സ് ആയി കണക്കാക്കും. അതേസമയം, വാഹനത്തിന് തകരാർ സംഭവിച്ചാൽ, റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണെങ്കിൽ, റിപ്പയർ ചെലവ് വാഹനത്തിന്‍റെ ഐഡിവിയുടെ 75% കവിയുകയാണെങ്കിൽ, അത് കൺസ്ട്രക്ടീവ് ടോട്ടൽ ലോസ്സ് ആണ്.

കൺസ്ട്രക്ടീവ് ടോട്ടൽ ലോസ്സ് ആണെങ്കിൽ, റിപ്പയർ ചെലവ് വളരെ വലുതായിരിക്കും, കേടായത് നന്നാക്കുന്നതിന് പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിലും നല്ലത് ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും. അതേസമയം, ടോട്ടൽ ലോസ്സ് സംഭവിച്ചാൽ, കേടായ വാഹനം റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധ്യതേയില്ല.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 4.2 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 12

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്