റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
2023-24 Tax Slabs - Check Now
18 ഫെബ്രുവരി 2023

സാമ്പത്തിക വർഷം 2023-24-നുള്ള പുതിയ ആദായ നികുതി സ്ലാബുകൾ – നിങ്ങളുടെ സ്ലാബ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പരിശോധിക്കൂ

അടുത്തിടെ പാർലമെന്‍റിൽ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചതോടെ, ഭൂരിപക്ഷം നികുതിദായകരും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇടത്തരം വരുമാനമുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളും ഈ ബജറ്റിൽ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ പുലർത്തിയിരുന്നു. മികച്ച ടാക്സ് ഇൻസെന്‍റീവുകൾ, കൂടുതൽ ഇളവുകൾ, സമ്പാദ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ടാക്സ് സ്ലാബുകൾ എന്നിവയാണ് ഈ ബജറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച ചിലത്. നികുതിദായകർക്കായി പുതിയ ആദായ നികുതി സ്ലാബുകൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. വരുമാനമുള്ള വ്യക്തിയും നികുതിദായകനും എന്ന നിലയിൽ, ബജറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനം ചെയ്തു? അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ ടാക്സ് സ്ലാബ്, ആ സ്ലാബുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യം എന്നിവ നമുക്ക് നോക്കാം.

ഇൻകം ടാക്സ് സ്ലാബ്

ബജറ്റ് പ്രകാരം, താഴെപ്പറയുന്നവയാണ് പുതിയ ടാക്സ് സ്ലാബുകൾ:
ടാക്സ് സ്ലാബ് നിരക്കുകൾ
രൂ. 3,00,000 വരെ ഇല്ല
രൂ. 3,00,000-രൂ. 6,00,000 രൂ. 3,00,000 കവിയുന്ന വരുമാനത്തിൽ 5%
രൂ. 6,00,000-രൂ. 900,000 രൂ. 6,00,000 ൽ കൂടുതൽ വരുമാനത്തിൽ 10% + രൂ. 15,000
രൂ. 9,00,000-രൂ. 12,00,000 രൂ. 9,00,000 ൽ കൂടുതൽ വരുമാനത്തിൽ 15% + രൂ. 45,000
രൂ. 12,00,000-രൂ. 15,00,000 രൂ. 12,00,000 ൽ കൂടുതൽ വരുമാനത്തിൽ 20% + രൂ. 90,000
രൂ. 15,00,000 ന് മുകളിൽ രൂ. 15,00,000 ൽ കൂടുതൽ വരുമാനത്തിൽ 30% + രൂ. 150,000
60-നും 80-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കുള്ള ടാക്സ് സ്ലാബുകൾ ഇനിപ്പറയുന്നതാണ്:
ടാക്സ് സ്ലാബുകൾ നിരക്കുകൾ
രൂ. 3 ലക്ഷം ഇല്ല
രൂ. 3 ലക്ഷം - രൂ. 5 ലക്ഷം 5.00%
രൂ. 5 ലക്ഷം - രൂ. 10 ലക്ഷം 20.00%
രൂ. 10 ലക്ഷവും അതിലുപരിയും 30.00%
80 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കുള്ള ആദായ നികുതി സ്ലാബുകൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:
ടാക്സ് സ്ലാബുകൾ നിരക്കുകൾ
രൂ. 0 - രൂ. 5 ലക്ഷം ഇല്ല
രൂ. 5 ലക്ഷം - രൂ. 10 ലക്ഷം 20.00%
രൂ. 10 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ 30.00%
ഹിന്ദു അവിഭക്ത കുടുംബങ്ങൾക്കും (എച്ച്‌യുഎഫ്) വ്യക്തികൾക്കുമുള്ള നികുതി സ്ലാബുകൾ ഇനിപ്പറയുന്നതാണ്:
സ്ലാബ് പുതിയ ടാക്സ് വ്യവസ്ഥ (ബജറ്റ് 2023-ന് മുമ്പ് - 31 മാർച്ച് 2023 വരെ) പുതിയ ടാക്സ് വ്യവസ്ഥ (ബജറ്റ് 2023-ന് ശേഷം - 01 ഏപ്രിൽ 2023 മുതൽ)
രൂ. 0 മുതൽ രൂ. 2,50,000 വരെ ഇല്ല ഇല്ല
രൂ. 2,50,000 മുതൽ രൂ. 3,00,000 വരെ 5% ഇല്ല
രൂ. 3,00,000 മുതൽ രൂ. 5,00,000 വരെ 5% 5%
രൂ. 5,00,000 മുതൽ രൂ. 6,00,000 വരെ 10% 5%
രൂ. 6,00,000 മുതൽ രൂ. 7,50,000 വരെ 10% 10%
രൂ. 7,50,000 മുതൽ രൂ. 9,00,000 വരെ 15% 10%
രൂ. 9,00,000 മുതൽ രൂ. 10,00,000 വരെ 15% 15%
രൂ. 10,00,000 മുതൽ രൂ. 12,00,000 വരെ 20% 15%
രൂ. 12,00,000 മുതൽ രൂ. 12,50,000 വരെ 20% 20%
രൂ. 12,50,000 മുതൽ രൂ. 15,00,000 വരെ 25% 20%
രൂ. 15,00,000-ൽ കൂടുതൽ 30% 30%
പഴയ ടാക്സ് വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ഇവയാണ് ആദായ നികുതി സ്ലാബ്:
ഇൻകം ടാക്സ് സ്ലാബ് നികുതി നിരക്കുകള്‍
രൂ. 2,50,000-ന് മുകളിൽ* ഇല്ല
രൂ. 2,50,001 - രൂ. 5,00,000 5%
രൂ. 5,00,001 - രൂ. 10,00,000 20%
രൂ. 10,00,000-ന് മുകളിൽ 30%

പഴയ വ്യവസ്ഥയും പുതിയ വ്യവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ

രണ്ട് ടാക്സ് വ്യവസ്ഥകളും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അവ ഇവയാണ്:
 1. പഴയ ടാക്സ് വ്യവസ്ഥയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ ടാക്സ് വ്യവസ്ഥയുടേത് കുറഞ്ഞ ടാക്സ് നിരക്കുകളാണ്.
 2. നിങ്ങൾ പഴയ വ്യവസ്ഥയാണോ പുതിയ വ്യവസ്ഥയാണോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്, എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സാമ്പത്തിക വർഷം 2022-23-ലെ ആദായ നികുതി സ്ലാബുകൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
 3. പഴയ ടാക്സ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴിൽ ചാപ്റ്റർ VI എ പ്രകാരം അനുവദിച്ച കിഴിവുകൾ പുതിയ ടാക്സ് വ്യവസ്ഥയുടെ അവതരണത്തോടെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതായി.
 4. നിങ്ങളുടെ ടാക്സ് ബാധ്യത കുറയ്‌ക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും കുറച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.
 5. പുതിയ വ്യവസ്ഥയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, നികുതിദായകന് ലാഭിക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കിയിരുന്ന 70-ഓളം ടാക്സ് കിഴിവുകളും ഒഴിവാക്കലുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു.
 6. മികച്ച സ്ലാബ് നിരക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ടാക്സ് കിഴിവുകളുടെയും ഇളവുകളുടെയും അഭാവം ഒരു പോരായ്മയാണ്.

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ

ആദായ നികുതി നിയമത്തിന്‍റെ സെക്ഷൻ 80ഡി പ്രകാരം, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിലേക്ക് നടത്തിയ പ്രീമിയം പേമെന്‍റിനുള്ള ടാക്സ് കിഴിവുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുണ്ട്. അവ ഇവയാണ്:
 1. നിങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ 60 വയസ്സിന് താഴെയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രീമിയത്തിൽ രൂ.25,000 വരെ കിഴിവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ഇതിൽ; ഓൺലൈൻ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി*.
 2. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, 60 വയസ്സിന് താഴെയും, അതേ പോളിസിയിലും പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് രൂ.25,000 വരെ അധിക കിഴിവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഇതിനർത്ഥം, 60 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് പരമാവധി കിഴിവ് രൂ.50,000 ആണ്*
 3. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ 60 വയസ്സിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ, രൂ.25,000 വരെയുള്ള കിഴിവിന് പുറമേ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്കും ലഭ്യമാക്കുന്ന പരമാവധി രൂ. 50,000 കിഴിവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, പരമാവധി കിഴിവ് രൂ.75,000 വരെയാണ്*.
 4. നിങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ, പോളിസിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ 60 വയസ്സിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന പരമാവധി കിഴിവ് രൂ.50,000 വരെയാണ്*.
 5. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ 60-ന് മുകളിലാണെങ്കിൽ, രൂ.50,000 വരെ അധിക കിഴിവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. അതിനാൽ, പരമാവധി കിഴിവ് രൂ.1 ലക്ഷം വരെയാണ്*.
എന്നിരുന്നാലും, ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പഴയ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. പുതിയ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴിൽ, ഈ കിഴിവുകൾ ലഭ്യമല്ല.

ഉപസംഹാരം

പുതിയ ടാക്സ് വ്യവസ്ഥയും അവതരിപ്പിച്ച സ്ലാബുകളും ടാക്സ് ലാഭിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുമെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിനായി പ്രീമിയം അടയ്‌ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, മികച്ച ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഇൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.   *സാധാരണ ടി&സി ബാധകം ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്