રિસ્પેક્ટ સિનિયર કેર રાઇડર: 9152007550 (મિસ્ડ કૉલ)

સેલ્સ: 1800-209-0144 Whatsapp Logo સર્વિસ ચૅટ: +91 75072 45858

Claim Assistance
 • ક્લેઇમ સહાયતા નંબરો

 • હેલ્થ ટોલ ફ્રી નંબર 1800-103-2529

 • 24x7 રોડસાઇડ આસિસ્ટન્સ 1800-103-5858

 • મોટર ક્લેઇમ રજિસ્ટ્રેશન 1800-209-5858

 • મોટર ઑન ધ સ્પૉટ 1800-266-6416

 • ગ્લોબલ ટ્રાવેલ હેલ્પલાઇન +91-124-6174720

 • એક્સટેન્ડેડ વોરંટી 1800-209-1021

 • કૃષિ ક્લેઇમ 1800-209-5959

Get In Touch

અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર.

કોઈપણ સહાયતા માટે કૃપા કરીને 1800-209-0144 પર કૉલ કરો

હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ ડૉક્યૂમેન્ટ

તમામ સાઇબર પ્લાન દર્શાવો

ઑનલાઇન પ્લાન બ્રોશર ગ્રાહક માહિતી
પત્રક
પૉલિસી
નિયમાવલી
પ્રપોઝલ
ફોર્મ
હેલ્થ ગાર્ડ Brochure Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Proposal Form
હેલ્થ ઇન્ફિનિટી પ્લાન Brochure Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Proposal Form
આરોગ્ય સંજીવની પૉલિસી, બજાજ આલિયાન્ઝ જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ Brochure Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Proposal Form
ક્રિટિકલ ઇલનેસ Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Proposal Form
પ્રીમિયમ પર્સનલ ગાર્ડ Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Policy Wordings
એક્સ્ટ્રા કેર Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Proposal Form Proposal Form
એક્સ્ટ્રા કેર પ્લસ Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings
એમ-કેર Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Policy Wordings
ક્રિટી કેર Brochure Brochure Brochure Brochure Brochure Brochure

 

 

પર્સનલ
એક્સિડન્ટ
બ્રોશર ગ્રાહક માહિતી
પત્રક
પૉલિસી
નિયમાવલી
પ્રપોઝલ
ફોર્મ
પર્સનલ એક્સિડન્ટ Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Proposal Form
સંકટ મોચન Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Proposal Form
ગ્લોબલ પર્સનલ ગાર્ડ Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Policy Wordings
બજાજ આલિયાન્ઝ જનતા પર્સનલ એક્સિડેન્ટ પૉલિસી - વ્યક્તિગત   Customer Information Sheet Brochure Policy Wordings
લોન કેર Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Proposal Form
સરળ સુરક્ષા બીમા,
બજાજ આલિયાન્ઝ જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ.
Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings

માય હેલ્થ કેર પ્લાન બ્રોશર ગ્રાહક માહિતી
પત્રક
પૉલિસી
નિયમાવલી
પ્રપોઝલ
ફોર્મ
માય હેલ્થ કેર પ્લાન 1નવો Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings
નિદાન સ્વાસ્થ્ય બીમા પૉલિસી બ્રોશર ગ્રાહક માહિતી
પત્રક
પૉલિસી
નિયમાવલી
પ્રપોઝલ
ફોર્મ
નિદાન સ્વાસ્થ્ય બીમા પૉલિસીનવું Brochure Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings  Proposal Form
પૅકેજ કરેલ પ્રૉડક્ટ બ્રોશર ગ્રાહક માહિતી
પત્રક
પૉલિસી
નિયમાવલી
પ્રપોઝલ
ફોર્મ
સ્ટાર પૅકેજ Brochure Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Proposal Form Proposal Form
ઇનપેશન્ટ હૉસ્પિટલાઇઝેશન પ્લાન બ્રોશર ગ્રાહક માહિતી
પત્રક
પૉલિસી
નિયમાવલી
પ્રપોઝલ
ફોર્મ
ગ્લોબલ હેલ્થ કેર નવું Brochure Brochure Brochure Brochure Brochure
હેલ્થ કેર સુપ્રીમ Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Proposal Form Proposal Form
સિલ્વર હેલ્થ Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Proposal Form
ટૅક્સ ગેઇન Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Proposal Form
હેલ્થ એન્શ્યોર Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Proposal Form
કોરોના કવચ પૉલિસી, બજાજ આલિયાન્ઝ જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Policy Wordings
બેનિફિટ પ્લાન બ્રોશર ગ્રાહક માહિતી
પત્રક
પૉલિસી
નિયમાવલી
પ્રપોઝલ
ફોર્મ
હૉસ્પિટલ કૅશ ડેઇલી એલાઉન્સ Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Proposal Form Proposal Form
મહિલાઓને લગતી ક્રિટિકલ ઇલનેસ Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Proposal Form Proposal Form
ગ્રુપ પ્લાન બ્રોશર ગ્રાહક માહિતી
પત્રક
પૉલિસી
નિયમાવલી
પ્રપોઝલ
ફોર્મ
કોમ્પ્રિહેન્સિવ કેર પ્લાન   Customer Information Sheet Policy Wordings  
ગ્રુપ હૉસ્પિટલ કૅશ પૉલિસી     Policy Wordings Policy Wordings
ફેમિલી હેલ્થ કેર પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings
હેલ્થ ગાર્ડ (ગ્રુપ)   Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings
એમ કેર (ગ્રુપ)     Policy Wordings  
ગ્લોબલ પર્સનલ ગાર્ડ પૉલિસી (ગ્રુપ)     Policy Wordings  
બજાજ આલિયાન્ઝ સુરક્ષા કવચ (ગ્રુપ)     Policy Wordings  
બજાજ આલિયાન્ઝ ક્રેડિટ લિંક્ડ ગ્રુપ હૉસ્પિટલ કૅશ પૉલિસી     Policy Wordings  
ક્રેડિટ લિંક્ડ હેલ્થ પ્લાન (ગ્રુપ)     Policy Wordings  
ગ્રુપ ગાર્ડ     Policy Wordings  
યૂનિયન સુરક્ષા કવચ (ગ્રુપ)     Policy Wordings  
કોરોના પ્રોટેક્શન પૉલિસી (ગ્રુપ)     Policy Wordings  
ગ્રુપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ     Policy Wordings  
બજાજ આલિયાન્ઝ જનતા પર્સનલ એક્સિડેન્ટ પૉલિસી- ગ્રુપ     Policy Wordings  
મેડિક્લેમ ઇન્શ્યોરન્સ     Policy Wordings  
માઇક્રો કેર એક્સિડેન્ટ અને હૉસ્પિટલ કૅશ પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings
આરોગ્ય સંજીવની પૉલિસી, બજાજ આલિયાન્ઝ જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ (ગ્રુપ)   Policy Wordings Policy Wordings  
ફ્લેક્સિ હેલ્થ પ્રોટેક્ટ પ્લાન (ગ્રુપ)     Policy Wordings Policy Wordings  
અંતોદય શ્રમિક સુરક્ષા યોજના, બજાજ આલિયાન્ઝ
જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની (ગ્રુપ)
બ્રોશર ગ્રાહક માહિતી
પત્રક
પૉલિસી
નિયમાવલી
પ્રપોઝલ
ફોર્મ
અંતોદય શ્રમિક સુરક્ષા યોજના,
બજાજ આલિયાન્ઝ જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની (ગ્રુપ)
    Policy Wordings  

રાઇડર બ્રોશર ગ્રાહક માહિતી
પત્રક
પૉલિસી
નિયમાવલી
પ્રપોઝલ
ફોર્મ
નૉન-મેડિકલ ખર્ચ રાઇડર Proposal Form Proposal Form Proposal Form Proposal Form
હેલ્થ પ્રાઇમ (રાઇડર) Proposal Form Proposal Form Proposal Form
હેલ્થ પ્રાઇમ રાઇડર (ગ્રુપ) Proposal Form
રિસ્પેક્ટ કેર રાઇડર Proposal Form CIS Proposal Form Proposal Form

અસાઇનમેન્ટ ડિક્લેરેશન
ફોર્મ
બ્રોશર ગ્રાહક માહિતી
પત્રક
પૉલિસી
નિયમાવલી
પ્રપોઝલ
ફોર્મ
અસાઇનમેન્ટ ડિક્લેરેશન ફોર્મ Proposal Form

પોર્ટેબિલિટી ફોર્મ
ઍનેક્સર
બ્રોશર ગ્રાહક માહિતી
પત્રક
પૉલિસી
નિયમાવલી
પ્રપોઝલ
ફોર્મ
પોર્ટેબિલિટી ફોર્મ Proposal Form Proposal Form

 

સરકારી યોજનાઓ
કૃપા કરીને નોંધ કરો કે પૅકેજનો દર રાજ્યવાર
રાજ્ય સરકારની જોગવાઈ મુજબ અલગ હોઈ શકે છે.
બ્રોશર ગ્રાહક માહિતી
પત્રક
પૉલિસી
નિયમાવલી
પ્રપોઝલ
ફોર્મ
પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા બીમા યોજના     Policy Wordings  
આયુષ્માન ભારત - પ્રધાનમંત્રી
જન આરોગ્ય યોજના (એબી-પીએમ જેએવાય),
મુખ્યમંત્રી અમૃતમ (એમએ) અને મુખ્યમંત્રી અમૃતમ વાત્સલય
(એમએવી) યોજના, ગુજરાત રાજ્ય
    Policy Wordings  
"ગોલ્ડન ક્વોડ્રિલેટરલ કોરિડોર" ના મુંબઈ-ચેન્નઈ (એનએચ-48) અને ચેન્નઈ-કોલકાતા (એનએચ-16) પર માર્ગ અકસ્માતના પીડિત લોકો માટે કૅશલેસ સારવાર સ્કીમ     Policy Wordings  

ડિસ્ક્લેમર

હું અહીંથી બજાજ આલિયાન્ઝ જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડને સુવિધાજનક સમયે કૉલબૅક કરવાની વિશિષ્ટ વિનંતી સાથે વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ કરાવેલ મારા સંપર્ક નંબર પર કૉલ કરવા માટે અધિકૃત કરું છું. હું આગળ જાહેર કરું છું કે, સંપૂર્ણપણે અથવા આંશિક રીતે બ્લૉક કરેલી કેટેગરી હેઠળ નેશનલ કસ્ટમર પ્રેફરેન્સ રજિસ્ટર (એનસીપીઆર) પર મારો સંપર્ક નંબર રજિસ્ટર્ડ હોવા છતાં, મારી વિનંતીના પ્રતિસાદમાં મોકલવામાં આવેલ કોઈપણ કૉલ અથવા એસએમએસને અવાંછિત કમર્શિયલ કમ્યુનિકેશન તરીકે માનવામાં આવશે નહીં, જોકે કૉલની સામગ્રી વિવિધ ઇન્શ્યોરન્સ પ્રૉડક્ટ અને સર્વિસ અથવા ઇન્શ્યોરન્સ બિઝનેસની પ્રાપ્તિ અને પ્રાપ્તિના હેતુઓ માટે હોઈ શકે છે. વધુમાં, હું સમજુ છું કે આ કૉલને ક્વૉલિટી અને ટ્રેનિંગ હેતુ માટે રેકોર્ડ અને મોનિટર કરવામાં આવશે, અને જો જરૂરી હોય તો મને ઉપલબ્ધ કરાવી શકાય છે.

કૃપા કરીને માન્ય ક્વોટ રેફરન્સ આઇડી દાખલ કરો

 • પસંદ કરો
  કૃપા કરીને પસંદ કરો
 • કૃપા કરીને તમારી ટિપ્પણી લખો

અમારો સંપર્ક કરવું સરળ છે